Сообщение о проведении очередного общего собрания акционеров.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 21626809, місцезнаходження: м. Київ, вул. Обсерваторна  17 літ. А.) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 26 квітня 2019 року о 10.00 годині за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна  17 літ. А (головний офіс, другий поверх) відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «АСК «ОМЕГА», далі — Товариство.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення о 09 год.45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2018 року.

         На дату складання переліку акціонерів 13.03.2019 року, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі голосуючих акцій — 753 500 штук.

          Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Пушкарь Олександр Миколайович – Голова Лічильної комісії;

Готко Сергій Васильович – Секретар Лічильної комісії.

2. Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Тарасенка Сергія Вадимовича».

«Обрати Секретарем чергових загальних зборів акціонерів –  Гутіну Валерію Борисівну».

2. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік».

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

«Визнати фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році задовільною. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік».

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії стосовно діяльності Товариства  в 2018 році.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії стосовно діяльності Товариства  в 2018 році».

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про його діяльність в 2018 році.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про його діяльність в 2018 році».

6. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

«Здійснити  покриття збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік в розмірі  36 318,1  тис. грн. за рахунок резервного капіталу Товариства».

7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом  викладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до Статуту, затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

2. Доручити т.в.о. Президента  Товариства  Карагаєву Павлу Анатолійовичу  підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України».

8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності.

Проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини, які будуть укладатися Товариством з 26 квітня 2019 року по 26 квітня 2020 року в процесі звичайної господарської діяльності, а саме договорів страхування та договорів перестрахування, ринкова вартість  послуг за якими буде перевищувати 10 відсотків вартості активів Товариства за даними  останньої річної фінансової звітності Товариства за умови що вартість майна або послуг, за одним  таким договором не перевищуватиме 2 500 000 000,00 гривень».

9. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

«Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

1. Ландига Світлана Олексіївна,

2. Дощинська Тетяна Іванівна, 

3. Примушко Віктор Євгенович».

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

«Визначити склад Ревізійної комісії Товариства в кількості 3 осіб.» (кумулятивне голосування)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: www.omega.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: матеріали (інформація) щодо порядку денного чергових загальних зборів та матеріали (інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного надаються для ознайомлення акціонерам АСК «ОМЕГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна  17 літ. А, Дирекція юридичного супроводу, у робочі дні з 10-00 до 16-00 та під час проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  т.в.о. Президента Карагаєв П.А. Реєстрація акціонерів відбудеться за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представника акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до законодавства України).

           Кожний акціонер має право від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до початку Загальних зборів ставити письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, оскаржувати рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного до суду.

            Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора.

       Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

           Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера — держави чи територіальної громади — уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

      Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

         Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

     Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

      Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

 

Період

Код рядка

Звітний 

(2018 рік)

Попередній

 (2017 рік)

Усього активів  

1900

546 482,9

596 064,1

Основні засоби (за залишковою вартістю) 

1010

470,50

449,6

Запаси 

1100

403,30

386,9

Сумарна дебіторська заборгованість  

1125+1140+1155

136 598,90

205 612,5

Гроші та їх еквіваленти 

1165

1 209,8

49 985,20

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

1420

(164246,40)

(127 928,3)

Власний капітал 

1495

459 903,20

497 199,40

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 

1400

55 000,00

55 000,00

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1595

55 594,40

70 414,8

Поточні зобов'язання і забезпечення  

1695

30 985,30

28 449,90

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

Ф2_2235

(36 318,10)

(109 607,5)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

 

1 100

1 100

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

 

 

 

Довідки за телефонами (044) 272 17 65

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Т.в.о. Президента Товариства Карагаєв П.А.

Страховая компания «ОМЕГА» оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

28.04.2023

Акция для абонентов «Киевстар»

25.12.2022

С Новым Годом!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 лет!

10.11.2022