Сообщение о проведении общего собрания

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА»
(код ЄДРПОУ 21626809, місцезнаходження: м. Київ, вул. Обсерваторна  17 літ. А.) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 27 квітня 2018 року о 10.00 годині за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна  17 літ. А (головний офіс, другий поверх) відбудуться чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «АСК «ОМЕГА», далі — Товариство.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення о 09 год.45 хв.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 23 квітня 2018 року.

         На дату складання переліку акціонерів 16.03.2018 року, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства складає 1 100 000 (один мільйон сто тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі голосуючих акцій — 753 500 штук.

          Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

«1. Обрати лічильну комісію у складі:

Пижова Оксана Сергіївна – Голова Лічильної комісії;

Грабовський Олександр Олександрович – Секретар Лічильної комісії.

 1. Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Гутіну Валерію Борисівну».

«Обрати Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Матвійчук Зою Володимирівну».

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік».

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

«Визнати фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році задовільною. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік».

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії стосовно діяльності Товариства  в 2017 році.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії стосовно діяльності Товариства  в 2017 році».

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про його діяльність в 2017 році.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про його діяльність в 2017 році».

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

«Здійснити  покриття збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік в розмірі  109 607 500 грн. за рахунок резервного капіталу Товариства».

 1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхомвикладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до Статуту, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 2. Доручити т.в.о. Президента  Товариства  Карагаєву Павлу Анатолійовичу  підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України».

 1. Затвердження Положення про Правління Товариства,Положення про Наглядову раду Товариства   в новій редакції.

Проект рішення:

«1. Затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції.

 1. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариствав новій редакції».
 2. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності.

Проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини, які будуть укладатися Товариством з 27 квітня 2018 року по 27 квітня 2019 року в процесі звичайної господарської діяльності, а саме договорів страхування та договорів перестрахування, ринкова вартість  послуг за якими буде перевищувати 10 відсотків вартості активів Товариства за даними  останньої річної фінансової звітності Товариства за умови що вартість майна або послуг, за одним  таким договором не перевищуватиме 2 500 000 000,00 гривень».

 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

 1. Таранець (Годлевської) Світлани Йосипівни.
 2. Гутіної Валерії Борисівни.
 3. Артеменко Олега Олександровича».
 4. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

«1. Визначити склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 осіб. КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ.

 1. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та визначити, що вони працюють в Товаристві на безоплатній основі, за виключенням Голови наглядової ради, який працює в Товаристві на платній основі.
 2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради  Товариства встановити відповідно до договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради.
 3. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства.
 4. Особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства –є т.в.о. Президента Товариства Карагаєв П.А.».
 5. Щодо непоширення положень пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства” на Товариство.

Проект рішення:

Положення пункту 2 частини другої статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство”.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: www.omega.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: матеріали (інформація) щодо порядку денного чергових загальних зборів та матеріали (інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного надаються для ознайомлення акціонерам АСК «ОМЕГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна  17 літ. А, Дирекція юридичного супроводу, у робочі дні з 10-00 до 16-00 та під час проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  т.в.о. Президента Карагаєв П.А. Реєстрація акціонерів відбудеться за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представника акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до законодавства України).

 

Кожний акціонер має право від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, до початку Загальних зборів ставити письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, оскаржувати рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного до суду.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради — незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера — держави чи територіальної громади — уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

 

період
 

звітний

попередній
Усього активів 596 064,1 694 057,40
Основні засоби (за залишковою вартістю) 449,6 720,6
Запаси 386,9 404,9
Сумарна дебіторська заборгованість 205 612,5 199 437,1
Гроші та їх еквіваленти 49 985,20 25 346,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (127 928,3) (18 320,8)
Власний капітал 497 199,40 608 386,4
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 55 000,00 55 000,00
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 70 414,8 59 227,1
Поточні зобов’язання і забезпечення 28 449,90 26 443,9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (109 607,5) (51 658)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 100 1 100
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

Довідки за телефонами (044) 272 17 65

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 21.03.2018 у № 55 бюлетеня «Відомості НКЦПФР».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Т.в.о. Президента Товариства Карагаєв П.А.

Страховая компания «ОМЕГА» оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

28.04.2023

Акция для абонентов «Киевстар»

25.12.2022

С Новым Годом!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 лет!

10.11.2022