Сообщение о проведении общего собрания

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОМЕГА» (код ЄДРПОУ 21626809, місцезнаходження: м. Київ, вул. Обсерваторна  17 літ. А.) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів.

 1. Повне найменування та місцезнаходження товариства:Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А.
 2. Дата, час та місце(із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:31 березня 2017 року о 10.00 годині за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна  17 літ. А (головний офіс, другий поверх) відбудуться чергові загальні збори акціонерів АСК «ОМЕГА».
 3. Час початку і закінчення реєстраціїакціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення о 09 год.45 хв.
 4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 27 березня 2017 року.
 5. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
 1. Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 1. «1. Обрати лічильну комісію у складі:

Пижова Оксана Сергіївна – Голова Лічильної комісії;

Косогова Юлія Леонідівна – Секретар Лічильної комісії.

 1. Обрати Головою чергових загальних зборів акціонерів – Гутіну Валерію Борисівну».

«Обрати Секретарем чергових загальних зборів акціонерів Матвійчук Зою Володимирівну».

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік».

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

«Визнати фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році задовільною. Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік».

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії стосовно діяльності Товариства  в 2016 році.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Ревізійної комісії стосовно діяльності Товариства  в 2016 році».

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства про його діяльність в 2016 році.

Проект рішення:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про його діяльність в 2016 році».

 1. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

«Здійснити  покриття збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік в розмірі  18 321 000 грн. за рахунок резервного капіталу Товариства».

 1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхомвикладення Статуту в новій редакції.

Проект рішення:

«1. Внести зміни до Статуту, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 2. Доручити т.в.о. Президента  Товариства  Карагаєву Павлу Анатолійовичу  підписати нову редакцію Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України».

 1. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

«Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції».

 1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності.

Проект рішення:

«Попередньо схвалити значні правочини, які будуть укладатися Товариством з 31 березня 2017 року по 29 березня 2018 року в процесі звичайної господарської діяльності, а саме договорів страхування та договорів перестрахування, ринкова вартість  послуг за якими буде перевищувати 10 відсотків вартості активів Товариства за даними  останньої річної фінансової звітності Товариства за умови що вартість майна або послуг, за одним  таким договором не перевищуватиме 2 500 000 000,00 гривень».

 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

 1. Таранець (Годлевської) Світлани Йосипівни.
 2. Гутіної Валерії Борисівни.
 3. Артеменко Олега Олександровича».
 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

 1. «1. Визначити склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 осіб. Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

Таранець Світлану Йосипівну
Гутіну Валерію Борисівну.
Артеменко Олега Олександровича.

 1. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, та визначити, що вони працюють в Товаристві на безоплатній основі. Особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради, згідно Статуту Товариства –є т.в.о. Президента Товариства Карагаєв П.А.».
 1. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

 1. Ландига Світлана Олексіївна,
 2. Ананьєва Аліна Анатоліївна
 3. Примушко Віктор Євгенович»
 1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

«Визначити склад Ревізійної Товариства в кількості 3 осіб. Обрати членами Ревізійної комісії  Товариства наступних осіб:

 1. Ландигу Світлану Олексіївну,
 2. Дощинську Тетяну Іванівну,
 3. Примушка Віктора Євгеновича»

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.omega.ua

 1. Порядок ознайомленняакціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: матеріали (інформація) щодо порядку денного чергових загальних зборів та матеріали (інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного надаються для ознайомлення акціонерам АСК «ОМЕГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А, Дирекція юридичного супроводу, у робочі дні з 10-00 до 16-00 та під час проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  т.в.о. Президента Карагаєв П.А. Реєстрація акціонерів відбудеться за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представника акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до законодавства України).

Т.в.о. Президента Товариства Карагаєв П.А.

Страховая компания «ОМЕГА» оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

28.04.2023

Акция для абонентов «Киевстар»

25.12.2022

С Новым Годом!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 лет!

10.11.2022