Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21626809
1.4. Місцезнаходження емітента: 04053, мiсто Київ, Обсерваторна 17 А
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
1.6. Електронна поштова адреса емітента: kul@omega.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua
1.8. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
2.1.  03.02.2014 р. Наглядовою радою АСК «ОМЕГА» (Протокол засiдання Наглядової ради № 3 вiд 03.02.2014 р.) прийнято рішення про:
1) припинення повноважень члена Правлiння АСК «ОМЕГА» Карацюби Петра Петровича у зв’язку iз його звільненням з посади заступника директора Київської дирекції АСК «ОМЕГА». Карацюба Петро Петрович  часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого перебував на посаді члена Правління  – з 16.05.2011р. по 03.02.14р.;
2) обрання членом Правління АСК «ОМЕГА» Матвійчук Зою Володимирівну. Матвійчук Зоя Володимирівна  часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положення про Правління АСК «ОМЕГА» — 3 (три) роки. Протягом останніх п’яти років Матвійчук З.В. обіймала наступні посади: начальник Управління супроводу та забезпечення страхової та господарської діяльності ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»; директор дирекції юридичного супроводу АСК «ОМЕГА».
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Президент Тарасенко Сергій Вадимович.

Страховая компания «ОМЕГА» оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

28.04.2023

Акция для абонентов «Киевстар»

25.12.2022

С Новым Годом!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 лет!

10.11.2022