Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА»
Повне найменування та місцезнаходження товариства: Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА», м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А.
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 31 березня 2014 року о 10.00 годині за місцезнаходженням товариства за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна  17 літ. А (головний офіс) відбудуться чергові загальні збори акціонерів АСК «ОМЕГА”.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: початок реєстрації о 09 год.00 хв., закінчення о 09 год.45 хв.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 25 березня 2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1.       Про обрання членів лічильної комісії, голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2.       Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
3.       Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.
4.       Затвердження звіту і висновків Ревізійної комісії стосовно діяльності Товариства  в 2013 році.
5.       Затвердження звіту Наглядової ради Товариства про його діяльність в 2013 році.
6.       Розподіл прибутку і збитків Товариства.
7.       Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності.
8.       Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9.       Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
10.   Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11.   Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: матеріали (інформація) щодо порядку денного чергових загальних зборів та матеріали (інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного надаються для ознайомлення акціонерам АСК «ОМЕГА» за адресою: м. Київ, вул. Обсерваторна 17 літ. А, дирекція юридичного супроводу, у робочі дні з 10-00 до 16-00 та під час проведення загальних зборів акціонерів. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Президент Тарасенко С.В. Реєстрація акціонерів відбудеться за пред’явленням документа, який посвідчує особу (для представника акціонерів – також довіреність, оформлену відповідно до законодавства України).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника
 

період

звітний 

попередній 

Усього активів  

833 532

735 876

Основні засоби  

1 281

1 460

Довгострокові фінансові інвестиції  

370 081

265 155

Запаси 

181

160

Сумарна дебіторська заборгованість  

220 185

222 853

Грошові кошти та їх еквіваленти 

14 135

39 462

Нерозподілений прибуток 

111 009

25 097

Власний капітал 

742 068

648 741

Статутний капітал 

55 000

55 000

Довгострокові зобов'язання 

24 400

4 883

Поточні зобов'язання 

37 874

46 748

Чистий прибуток (збиток) 

85 912

7 157

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

1 100

1 100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

0,00

0,00

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

0,00

0,00

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

189

221

Довідки за телефонами (044) 272 17 65
Президент Товариства Тарасенко С.В.

Страховая компания «ОМЕГА» оспаривает решение НБУ об отзыве лицензии

28.04.2023

Акция для абонентов «Киевстар»

25.12.2022

С Новым Годом!

23.12.2022

АСК «ОМЕГА» — 28 лет!

10.11.2022