Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя "ОМЕГА"
1.2. Код за ЄДРПОУ: 21626809
1.3. Місцезнаходження: 04053, мiсто Київ, вул.. Обсерваторна 17 А
1.4. Міжміський код, телефон та факс: (044)272-17-65, факс (044)272-17-65
1.5. Електронна поштова адреса: kul@omega.ua
1.6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://www.omega.ua
1.7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
2.1. 31.03.2014 р. черговими загальними зборами акціонерів АСК «ОМЕГА» (Протокол чергових загальних зборів акціонерів № 1/14 вiд 31.03.2014 р.) прийнято рішення про:
1)  припинення повноважень членів Наглядової ради АСК «ОМЕГА»: Годлевської Світлани Йосипівни, Бунецької Юлії Дмитрівни; Гутіної Валерії Борисівни у зв’язку iз закінченням строку дії їх повноважень згідно Статуту. Годлевська С.Й., Бунецька Ю.Д., Гутіна В.Б. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк протягом якого перебували у складі Наглядової ради – з 31.03.2011р. по 31.03.14р.;
2) обрання членами Наглядової ради АСК «ОМЕГА» Годлевської Світлани Йосипівни, Гутіної Валерії Борисівни, Артеменко Олега Олександровича. Протягом останніх п’яти років Годлевська С.Й. обіймала наступні посади: з 08.09.2008р. – по т.ч. – начальник сектору АТ «Банк «Фінанси та Кредит»; Гутіна В.Б. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: заступник директора з корпоративних продажів АСК «ОМЕГА» – з 01.02. 97р. по т.ч.; Артеменко О.О. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: Банк «Фінанси та Кредит», начальник управління адміністрування операцій з ЦП; ПрАТ «Ділові Партнери», заступник директора з корпоративних питань. Годлевська С.Й., Гутіна В.Б., Артеменко О.О. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Наглядову раду АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.;
3) припинення повноважень членів Ревізійної комісії АСК «ОМЕГА» Ландиги Світлани Олексіївни, Ананьєвої Аліни Анатоліївни; Примушко Віктора Євгеновича у зв’язку iз закінченням строку дії їх повноважень згідно Статуту. Ландига С.О., Ананьєва А.А., Примушко В.Є. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк протягом якого перебували у складі Ревізійної комісії – з 31.03.2011р. по 31.03.14р.;
4) обрання членами Ревізійної комісії АСК «ОМЕГА» Ландиги Світлани Олексіївни, Ананьєвої Аліни Анатоліївни; Примушко Віктора Євгеновича. Протягом останніх п’яти років Ландига С.О. обіймала наступні посади: начальник управління планування та економічного аналізу АСК «ОМЕГА»; Ананьєва А.А. протягом останніх п’яти років обіймала наступні посади: начальник Управління супроводження договорів страхування АСК «ОМЕГА». Примушко В.Є. протягом останніх п’яти років обіймав наступні посади: керуючий справами Управління справами АСК «ОМЕГА». Ландига С.О., Ананьєва А.А., Примушко В.Є. часткою в статутному капiталi АСК «ОМЕГА» не володiють. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Строк призначення на посаду згідно із Статутом та Положенням про Ревізійну комісію АСК «ОМЕГА» – 3 (три) роки.
3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Президент Тарасенко Сергій Вадимович.

АСК «Омега» виплатила 110 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

12.12.2019

АСК «Омега» виплатила 40 000 грн. за Договором добровільного медичного страхування

04.12.2019

АСК «ОМЕГА» виплатила відшкодування в сумі 334 889,06 грн. за договором КАСКО

28.11.2019

АСК «ОМЕГА» виплатила відшкодування в сумі 229 796,97 грн. за договором КАСКО

21.11.2019